Vacancies

ADMIN BEAMPTE/ BOEKHOUER

(Alta Du Toit Nasorg, Bellville)

Alta du Toit Nasorg is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes- en Suid-Kaap] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende:

  • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans
  • Finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge)
  • Salarisadministrasie
  • Hantering van inwonergelde
  • Opstel van begrotings
  • Byhou van debiteure
  • Maandelikse opstel van finansiële state
  • Administratiewe en sekretariële pligte.

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik. Akkuraatheid en die vermoë om teen ’n hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en VIP, word vereis.

Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen voor 4 Mei 2018 aan:
Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Privaatsak X8, Bellville 7535.
e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.