Vacancies

Bestuurder 

Huis Hannah Hopkins , Observatory

Huis Hanna Hopkins is ’n gastehuis wat verblyf verskaf aan pasiënte en hul families. Die gastehuis is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van entoesiastiese, energieke, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

 • Dienslewering aan kliënte.
 • Administrasie
 • Finansiële bestuur en boekhouding
 • Bemarking en fondswerwing
 • Kunstige instandhouding van gebou en perseel

Skakeling met beheerliggaam en koördinering van personeel.

Die posbekleër beskik oor empatie vir siek persone; is rekenaarvaardig, ten volle tweetalig, en bereidwillig om 24/7 beskikbaar te wees. Die ideale kandidaat beskik oor kennis en ervaring van, asook bestuursvaardighede in die gasvryheidsbedryf en handhaaf goeie interpersoonlike en probleemoplossingsvaardighede..

Inwoning is verpligtend. Vergoeding behels ’n mededingende salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema asook ruim verlofvoordele.

Diensaanvaarding: 1 April 2018, maar ook onderhandelbaar.

Rig ’n volledige CV met ’n aanduiding van die pos waarvoor u aansoek doen, voor 28 Februarie 2018 aan: Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Badisa, Privaatsak X8, Bellville 7535.
E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administratiewe Beampte/Boekhouer

Huis Wittekruin, Vredenburg

Huis Wittekruin is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk
[Wes- en Suid-Kaap] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees
vir die volgende:

 • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans
 • Finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge)
 • Salarisadministrasie
 • Hantering van trustfondse
 • Opstel van begrotings
 • Uitbetaling van pensioene
 • Maandelikse opstel van fi nansiële state
 • Administratiewe en sekretariële pligte

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik. Akkuraatheid en die vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, asook kennis van Pastel Accounting en Pastel Payroll word vereis.

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

Rig ’n volledige CV met ’n aanduiding van die pos waarvoor u aansoek doen, voor 1 Maart 2018 aan: Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Badisa, Privaatsak X8, Belville 7535.
E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.