Vacancies

 

Administratiewe/Rekenkundige Beampte
Toevlug, Worcester

Toevlug is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaap] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende:

  • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans
  • Finansiële administrasie (behandelingsfooie, invordering van mediese fondsbetalings, subsidies en rekeninge)
  • Salarisadministrasie
  • Opstel van begrotings
  • Byhou van debiteure
  • Maandelikse opstel van finansiële state
  • Administratiewe en sekretariële pligte.

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik. Verdere vereistes sluit in ’n BCom/BRek of soortgelyke toepaslike kwalifikasie; 3-5 jaar ondervinding van bogenoemde verantwoordelikhede/funksies, akkuraatheid en die vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, asook kennis van Pastel en VIP.

Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen voor 23 Augustus 2018 aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne
Privaatsak X8
Bellville 7535

e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.