Vacancies

HOOF- UITVOERENDE BEAMPTE (HUB)

BADISA - BELLVILLE

Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes Kaap) en die VGKSA (Kaapland) wat daarop fokus om mense en gemeenskappe se maatskaplike nood, in opdrag van Christus te verlig. Dié geregistreerde “Organisasie sonder Winsoogmerk” bestaan uit ongeveer 153 programme, insluitend ’n vakkundige maatskaplike diens en spesialis- residensiële programme.  Badisa verwelkom aansoeke vir die betrekking as Hoof- Uitvoerende Beampte (HUB).

Die HUB is ’n innoverende en strategiese leier met bewese bestuurservaring wat, in samewerking met die Uitvoerende Bestuurspan, die organisasie se visie met toekomsgerigte werksaktiwiteite belyn om ontwikkeling en volhoubaarheid te verseker. Die HUB werk nou saam met die Bestuursraad en dien as skakel tussen die verskillende bestuurstrukture en belangegroepe. Dit sluit in kerke, gemeentes, staatsdepartemente en die plaaslike beheerrade. 

Die HUB is verantwoordelik vir die volgende:

 • strategiese leierskap en operasionele bestuur van die organisasie en die uitvoering van besluite deur die bestuurstrukture,
 • beleidsformulering, wat fokus op menslike hulpbronbestuur, die ontwikkeling en instandhouding van dienste, asook die optimale aanwending van hulpbronne om langtermyngroei en finansiële volhoubaarheid te verseker.

Die volgende kriteria word vir die pos oorweeg: 

 • teologiese verwysingsraamwerk om die uniekheid van Christelike maatskaplike en gemeenskapwerk te begrond 
 • bewese strategiese leierskap en goeie kommunikasie- en konflikhanteringsvaardighede
 • insig in die unieke strategiese en operasionele dinamika van maatskaplike en gemeenskapswerk
 • finansiële bestuurskundigheid met inbegrip van fondswerwing en bemarking
 • bevordering en bestuur van netwerke 
 • korporatiewe-, spanwerk-, en menslike hulpbronbestuursvaardighede

Kwalifikasies: Minstens vyf jaar toepaslike ervaring in die maatskaplike en of kerklike omgewing. ‘n Toepaslike nagraadse kwalifikasie en Gereformeerde teologiese opleiding word as vereistes gestel.

Ons bied ’n onderhandelbare vergoedingspakket wat ’n mediese en pensioenfonds, asook ruim verlofvoordele insluit.

Rig ’n volledige CV in elektroniese formaat, voor 11 Januarie 2018  aan:

E-pos:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Navrae:  Ds Nioma Venter by 021 957 7100

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

BADISA - BELLVILLE

Badisa is a joint ministry action of the Dutch Reformed Church (Western Cape) and the URCSA (Cape Province), which focuses on alleviating the social needs of people and communities in accordance with the instructions of Christ. This registered “Non-profit Organisation” consists of approximately 153 programmes, including expert social service and specialist residential programmes.  Badisa invites applications for appointment as Chief Executive Officer (CEO).Badisa is a joint ministry action of the Dutch Reformed Church (Western Cape) and the URCSA (Cape Province), which focuses on alleviating the social needs of people and communities in accordance with the instructions of Christ. This registered “Non-profit Organisation” consists of approximately 153 programmes, including expert social service and specialist residential programmes.  Badisa invites applications for appointment as Chief Executive Officer (CEO).

The CEO is an innovative and strategic leader with proven management experience, who will align the organisation’s vision with future-oriented job activities in collaboration with the Executive Management team, in order to ensure development and sustainability. Working closely with the Management Board, the CEO will act as a link between the various management structures and interest groups, among them churches, congregations, government departments and local boards of control. 

The CEO’s responsibilities will include: 

 • strategic leadership and operational management of the organisation and decision-making via management structures 
 • policy formulation aimed at human resource management, the development and maintenance of services as well as the optimal utilisation of resources to ensure long-term growth and financial sustainability.

The following criteria are considered for the position:

 • a theological frame of reference that upholds the uniqueness of Christian social and community work
 • proven strategic leadership and sound communication and conflict management skills
 • an understanding of the unique strategic and operational dynamic of social and community work
 • financial management acumen that incorporates fundraising and marketing
 • promotion and management of networks
 • corporate, team and human resource management abilities.

Qualifications: At least five years’ appropriate experience in a social and/or ecclesiastical environment supported by a relevant postgraduate qualification and Reformed theological training.

We offer a negotiable remuneration package which includes a medical aid and pension fund as well as generous leave benefits.

Please address a comprehensive CV, in electronic format,  by no later than 11 January 2018 to:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Enquiries: Rev. Nioma Venter on 021 957 7100

Bestuurders: Maatskaplike Dienste (2 poste)

Badisa beskik tans oor bogenoemde vakatures in die Weskus- en Drakenstein-area.

Verantwoordelikhede vir albei vakatures sluit in: 

 • Toesig oor en konsultasie met maatskaplike dienspersoneel 
 • Programbestuur en -ontwikkeling 
 • Menslike hulpbronbestuur 
 • Betrokkenheid by fi nansiële bestuur, bemarking en fondswerwing 
 • Leiding en ondersteuning aan Beheerrade 
 • Skakeling met departementele streekkantore, forums en ander rolspelers 
 • Verteenwoordiging en onderhandeling binne gemeenskappe en gemeentes.

Die suksesvolle kandidate beskik oor minstens vyf jaar toepaslike ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld.

Verdere vereistes sluit in uitstekende fasiliteringsvaardighede, die vermoë om op alle vlakke te kommunikeer, konfl ikhantering, strategiese denke, die vermoë om onafhanklik te werk asook rekenaarvaardighede. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Die kandidaat moet bereid wees om te reis.

Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

Stuur ’n volledige CV, met bewys van registrasie, voor 11 Januarie 2018 aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne,

Privaatsak X8, Bellville 7535.

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.